Català / Español / English  ·  TEL. 93 300 09 31 · EMAIL escola@asuncion.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Eleccions als consells escolars dels centres educatius

05-11-2018

La Resolució ENS/2232/2018, d'1 d'octubre estableix el calendari dels procés electoral per renovar els membres dels consells escolars del centres.
 

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. 

En els centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Transcorregut el termini de dos anys des de la darrera renovació es convoquen eleccions per a la renovació parcial dels membres en la meitat que en cada cas correspongui.

 

FUNCIONS I COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

 

 

 

 

 


Xarxes socials:


Arxius: